0

0,-€

You have no items in your shopping cart.

Return Policy

Spoločnosť MAINDATA spol. s r.o., IČO 35 686 235, so sídlom Senická 23, 811 04, Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 10623/B (ďalej na účely tohto reklamačného poriadku len "MAINDATA" alebo „Predávajúcici“)

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúciceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“) tento 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

www.1streamshop.com

(ďalej len "Reklamačný poriadok")

Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto reklamačného poriadku, pokiaľ je Kupujúcim podnikateľ, záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť spoločnosť za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

I. Úvodné ustanovenia

 

a)     Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú medzi spoločnosťou MAINDATA a Kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej na účely tohto reklamačného poriadku len ako „Kupujúci“) na diaľku na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.1streamshop.com (ďalej v texte aj len „VOP“) (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "Kupujúci" a "Predávajúcici" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem "tovar" prípadne „služby“ rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou MAINDATA spol. s r.o.  podnikateľ, resp. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť Predávajúciceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

b)    Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho v prípade dodania tovaru spoločnosťou MAINDATA spol. s r.o. ako Predávajúcicim v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

c)     Spoločnosť MAINDATA poskytne Kupujúcemu s dostatočným predstihom pred odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim informácie o kupovanom tovare alebo službách, aby sa Kupujúci mohol jasne a zrozumiteľne oboznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy tovaru, úhradou za kupovaný tovar (t.j. platobnými podmienkami) a lehotou dodania, a taktiež jasne a zrozumiteľne oznámi Kupujúcemu a uvedie všetky ďalšie požadované informácie, najmä informácie v zmysle § 3 a § 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení.


II. Vrátenie tovaru 

 

a)     Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúcici bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar alebo služby v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť. 

b)    V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary a služby objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu 2.2 Reklamačného poriadku je Kupujúci povinný informovať Predávajúciceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúciceho: MAINDATA spol. s r.o., adresa : Na Ovsisku 1, 900 33 Marianka, Slovenská republika, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúciceho: claims@1streamshop.com  alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. 

 

c)     V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.b) tohto Reklamačného poriadku budú Kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré Kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcicim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcicemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe. Platby budú podľa prvej vety tohto bodu Reklamačného poriadku Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcicemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť zaslaním na adresu Predávajúciceho: MAINDATA spol. s r.o., Na Ovsisku 1, 900 33 Marianka; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúciceho bol tovar dodaný Kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcicemu poštou, Predávajúcici je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote do 14 dní. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem, a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcicim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúcici. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti tovar Predávajúcicemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru, má Predávajúcici voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcicemu vznikla.

 

d)    Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú (§ 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku) :

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúcici nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e)     V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.b) tohto Reklamačného poriadku je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.b) Reklamačného poriadku tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu: MAINDATA spol. s r.o. , Na Ovsisku 1, 900 33 Marianka.

Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


III. Reklamácie 

 

a)     Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúcici, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do Prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je ďalej uvedené inak, prípadne pokiaľ výrobca alebo spoločnosť MAINDATA nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je vyznačená v záručnom liste prikladanom k tovaru. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže Predávajúcici poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste; ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná - 24 mesiacov, ak nie je v tomto bode uvedené inak. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúcici však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a Predávajúcici nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany Predávajúciceho viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe. 

 

b)    V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti MAINDATA nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

 

c)     Kupujúci si môže uplatniť právo na opravu v ktoromkoľvek z autorizovaných servisných stredísk výrobcu zakúpeného tovaru, ktorých zoznam, adresy a kontakty sú uvedené v záručnom liste a ktoré sú v mieste Predávajúciceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúciceho, t.j. v akejkoľvek predajni spoločnosti MAINDATA u príslušného reklamáciami povereného pracovníka ktorýkoľvek deň po celý čas otváracej doby danej predajne, alebo odoslaním na poštovú adresu spoločnosti MAINDATA uvedenú v bode 2.5. Reklamačného poriadku. V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) môže Kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúciceho (t.j. v akejkoľvek predajni spoločnosti MAINDATA, u príslušného reklamáciami povereného pracovníka ktorýkoľvek MAINDATA uvedenú v bode 2.d). Reklamačného poriadku alebo u určenej osoby v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa; určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcicemu na vybavenie. Predávajúcici, t.j. spoločnosť MAINDATA, alebo spoločnosťou MAINDATA poverený zamestnanec na vybavovanie reklamácií (alebo v prípade uplatnenia práva na opravu v autorizovanom servise autorizovaný servis) určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

d)    Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vada alebo poškodenie vznikla najmä:

 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia výrobku (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku),
 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja,
 • ak vada vznikla bežným opotrebením,
 • ak predložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,
 • ak vada vznikla bežným opotrebením,
 • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,
 • pri živelných katastrofách

e)     Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázanie nasledujúcich skutočností:

 • že Kupujúci kúpil výrobok od spoločnosti MAINDATA a za akú cenu; za týmto účelom preukázania Kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u spoločnosti MAINDATA,
 • že sa na výrobku v záručnej dobe vyskytla vada (a nejedná sa o vadu na ktorú sa záruka v zmysle čl. 3.4 tohto Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov nevzťahuje); Kupujúci predloží vadný výrobok v spoločnosti MAINDATA alebo vadu preukáže určenej osobe - servisnému technikovi v autorizovanom servisnom stredisku,
 • v prípade, že k výrobku bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako všeobecná – 24 mesačná, Kupujúci preukáže, že sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa Predávajúcicemu, nemusí od Kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu.

f)     V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany Kupujúceho je Predávajúcici oprávnený neuznať reklamáciu. 

g)    Predávajúcici vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúcici vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

h)     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je MAINDATA povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť (právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí – odstúpenie od Zmluvy). V prípade reklamácie výrobku uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže MAINDATA vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúcici poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak MAINDATA zamietne reklamáciu výrobku uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. 

 

i)      Ak dôjde k výmene chybného výrobku za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na veci začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

j)      Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný výrobok do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si Kupujúci výrobok z opravy nevyzdvihne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má MAINDATA právo výrobok predať, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, ak je MAINDATA známa adresa Kupujúceho. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí MAINDATA výťažok predaja po odčítaní nákladov predaja a príslušného skladného. Právo na výťažok musí Kupujúci uplatniť v predajni MAINDATA, kde bola reklamácia uplatnená. 

 

k)     Kupujúci  má právo obrátiť sa na Predávajúciceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@1streamshop.com , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúcici vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúcici porušil jeho práva. Ak Predávajúcici odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci  – fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcicim, vyplývajúceho zo zmluvy alebo súvisiaceho so zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

l)      Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúciceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.